Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

APOSTILA NA DIPLOMY

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Diplom
Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (tzv. nostrifikace) je procedura akademického uznávání jednotlivého konkrétního zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získaného žadatelem, tj. absolventem zahraniční vysoké školy; procedura představuje správní řízení vedené na základě žádosti podané žadatelem podle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, provádí vyšší ověření (legalizaci) u vysokoškolských dokladů vydaných vojenskými vysokými školami Ministerstvo obrany ČR (Ověřování vysokoškolských dokladů z vojenských vysokých škol) a u vysokoškolských dokladů vydaných Policejní akademií ČR Ministerstvo vnitra (Ověřování vysokoškolských dokladů vydaných Policejní akademií ČR).

V řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se nejedná o profesní uznávání, tj. nejedná se o uznání vzdělání pro výkon tzv. regulovaných profesí, jako je např. učitel, lékař, advokát, architekt a dále (k tomu více zde). Samotná nostrifikace nedává oprávnění k výkonu regulované profese. Uznávání odborných kvalifikací pro výkon regulovaných profesí se řídí zvláštními právními předpisy – pro podrobnosti k uznávání odborných kvalifikací je třeba se obrátit na příslušný regulační orgán. Seznam uznávacích orgánů pro uznávání odborných kvalifikací pro výkon regulovaného povolání zde.

Legalizaci vysokoškolských diplomů a dodatků k vysokoškolským diplomům vydaných vysokými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí provádí odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Legalizace je prováděna na základě ustanovení § 87 odst. 1 písm. z) zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Legalizaci je možné udělit pouze na vysokoškolské diplomy a dodatky k vysokoškolským diplomům, na jiné dokumenty z vysokých škol nikoli. Je možné legalizovat originály nebo úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu. Případné úřední ověření musí být provedeno v České republice nebo na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

Ke každému jednotlivému dokumentu k legalizaci jsou potřeba kolkové známky v hodnotě 100 Kč.

Reference - Apostila