FAQ - Apostila

Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Apostila v jednom pracovním dni

Volejte +420 296 348 348 - 602 276 400 - 602 276 100

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih

Originály matričních dokladů vydané příslušným matričním úřadem dle místa narození v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

V souladu s § 4a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, lze ověřit tyto matriční doklady:

(i) RODNÝ LIST

(ii) ODDACÍ LIST

(iii) ÚMRTNÍ LIST

(iv) DOKLAD O PARTNERSTVÍ

(v) VÝPIS OBYVATEL/ REGISTR

(vi) VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

(vii) VYSVĚDČENÍ KE VSTUPU DO PARTNERSTVÍ

Vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství. Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana.

  • Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

  • Matriční doklady využití mimo Evropskou unii musí být standardně vyhotovena legalizace – Apostila nedílně spojený s úředním/ soudním překladem. Státy třetího světa projít také superlegalizačním procesem.

Matriční úřad vydá doslovný výpis z matriční knihy:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,

  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

  • třetím osobám, na základě plné moci.

Vystavení duplikátu matričního dokladu činní poplatek 100,-kč.

Společnosti, kterým poskytujeme služby legalizace