FAQ - Apostila

Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

APOSTILA NA MATRIČNÍ LISTINY

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih

Originály matričních dokladů vydané příslušným matričním úřadem dle místa narození v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.  V souladu s § 4a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, lze ověřit tyto matriční doklady:

Funkce matriky

Vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství. Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana.

  • Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

  • Matriční doklady využití mimo Evropskou unii musí být standardně vyhotovena legalizace – Apostila nedílně spojený s úředním/ soudním překladem. Státy třetího světa projít také superlegalizačním procesem.
Okresy a kraje v čr

Potřebujete Apostilovat Váš dokument?

Legalizace matričních dokladů v rámci České republiky. Vyřizuje matrika města Brno – střed.

Listina musí obsahovat náležitosti dané zákonem, nesmí být poškozena a řádně legalizována. Nastupuje zde mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a platná ke dni 16.03.1999, a to na základě sdělení č.45/1999 Sb., Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Česká republika přistoupila k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, tzv. Haagská úmluva o apostile, (dále jen “Úmluva“).

Matriční úřad vydá doslovný výpis z matriční knihy:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,

  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

  • třetím osobám, na základě plné moci.

Vystavení duplikátu matričního dokladu činní poplatek 100,-kč.

Společnosti, kterým poskytujeme služby legalizace - Apostila a apostilizace

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č.1024/2012.

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad v České republice k matričnímu dokladu nebo k vysvědčení o způsobilosti uzavřít manželství pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář.  Podle uvedeného nařízení musí být stanovené veřejné listiny, které byly vydány orgány jednoho členského státu EU, přijaty orgány jiného členského státu EU jako pravé, aniž by pravost dané listiny musela být ověřena.

Každý formulář obsahuje rovněž vícejazyčný glosář názvů standardních položek i názvů specifických pro danou zemi ve všech úředních jazycích orgánů EU.