Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

S čím potřebujete pomoci dnes?

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih

(i)  RODNÝ LIST
(ii)  ODDACÍ LIST
(iii)  ÚMRTNÍ LIST
(iv) UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

Vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství. Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana.

  • Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.
  • Matriční doklady využití mimo Evropskou unii musí být standardně vyhotovena legalizace – Apostila nedílně spojený s úředním/ soudním překladem. Státy třetího světa projít také superlegalizačním procesem.

Matriční úřad vydá doslovný výpis z matriční knihy:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • třetím osobám, na základě Plné moci 

     Vystavení duplikátu matričního dokladu činní poplatek 100,-kč.

Způsilost-01
Rodny list

             Apostila i v jednom pracovním dni volejte:                             602 276 400            602 276 100

APOSTILA