Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

APOSTILA NA ODDACÍ LIST

.

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile

Oddaci listOddací list je matriční doklad, který potvrzuje uzavření manželství. Oddací list vydává matriční úřad v místě, kde došlo k oddání novomanželů. Vydání oddacího listu je zdarma, lhůta pro vyřízení je 30 dní.

V případě, že jeden z manželů není občanem České republiky a k uzavření manželství došlo na území České republiky, oddací list se do 3 pracovních dnů vydá zastupitelskému úřadu cizího státu nebo zašle na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis.

Kdo a za jakých podmínek

Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Vyřízení duplikátu oddacího listu nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás. Můžete za sebe poslat náhradu.

Úřad vydá duplikát oddacího listu bez potíží Vašim:

  • rodičům,
  • sourozencům,
  • manželovi.

Pokud nikdo z těchto osob nemůže na úřad zajít, můžete vybrat svého zástupce, kterého zmocníte na základě úředně ověřené Plné moci.

Jde-li o narození, uzavření manželství státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Vyřídíme Apostilu – legalizační proces na matriční doklady. Termíny vyřízení, na dokumenty vydané v ČR maximálně 3 pracovní dny.

Oddací listy, pokud svatební obřad proběhne v zahraničí, nechejte se vždy na něj vyřídit Apostilu. Legalizační proces v ČR proběhne soudní překlad do českého jazyka, a následně se zasílá na matriku Brn o- střed.

Svatba Mauricius 1
Svatba na Mauriciu – Apostila

Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo...

Reference - Apostila