FAQ - Apostila

Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

APOSTILA NA PLNOU MOC

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Plna moc 1Plná moc je jednostranné písemné potvrzení, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. Osoba, která na základě plné moci někoho jiného zastupuje, se nazývá „zmocněnec“ a ten, který uděluje plnou moc, se nazývá „zmocnitel“.

Prostřednictvím dohody o plné moci je realizováno zplnomocnění. Plná moc zaniká především provedením právního jednání, pro které byla udělena.

Plnou moc jakožto potvrzení je třeba odlišovat od vlastní dohody o zastoupení, která je zpravidla dvoustranným právním jednáním. Dohodou o plné moci vzniká smluvní zastoupení, tj. oprávnění zástupce jednat jménem zastoupeného v rozsahu stanoveném v dohodě o plné moci. Vystavená plná moc poté slouží jako osvědčení dohody o zastoupení mezi zmocněncem a zmocnitelem pro třetí osoby a tímto způsobem zplnomocněný zástupce smí za zastoupeného jednat jen v explicitně uvedených činnostech a úkonech, které jsou obsaženy v plné moci.

Plná moc musí být písemná jen tehdy, pokud písemnou formu vyžadují i následné právní úkony zmocněnce, při kterých jedná nebo pokud jde o tzv. generální plnou moc, na základě které je zmocněnec oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech věcech.  A protože jde o osvědčení třetím osobám, postačí, pokud obsahuje pouze podpis zmocnitele a není nutné, aby obsahovala i výslovnou akceptaci ze strany zmocněnce. Podpis musí být úředně nebo notářsky ověřen jen tehdy, pokud to výslovně požaduje zákon. V plné moci musí být vždy uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

Zmocněncem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Fyzická osoba je jako zmocněnec povinna jednat zásadně osobně, za právnickou osobu jednají v první řadě její statutární orgány. Z úkonů zmocněnce v rámci udělené plné moci je zavázán přímo zmocnitel. Pokud by byly meze plné moci překročeny a zmocnitel zmocněncovo jednání bez zbytečného odkladu neschválil, je zavázán sám zmocněnec.

MN
Plná moc

Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo...

Občanskoprávní plná moc

Hmotněprávní úpravu zastoupení na základě plné moci najdeme v novém občanském zákoníku v souladu s § 441 hovoří o možnosti nechat se při právním úkonu zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Za tímto účelem zmocnitel udělí plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

Plná moc je tedy právním úkonem, jímž zmocnitel vůči třetí osobě prohlašuje, že zmocněnec je oprávněn jej v určitém rozsahu zastupovat. Plná moc nezakládá, nýbrž osvědčuje existenci právního zastoupení. Vnitřní vztahy mezi zmocněncem a zmocnitelem upravuje již zmíněná dohoda o plné moci.

Ke vzniku řádného zastoupení tedy občanský zákoník vyžaduje existenci dvou právních skutečností, a to dohodu o plné moci a plnou moc samotnou. NOZ nevyžaduje, aby podpisy na plné moci byly úředně ověřeny. V naší praxi je nutnost podepsání plné moci zmocnitelem a úředně ověřit podpisy. Pokud se jedná o zahraniční osobu žijící v České republice, musí mít trvalý pobyt či trvalé bydliště na území České republiky.

Reference - Apostila