Apostila | Apostille

Apostila veřejné listiny z Rakouska | Apostille public document from Austria

Apostila / 6 000 Kč

Jeden dokument ✓ Termín vyhotovení 10-14 pracovních dnů

Apostila / 9 000 Kč

Dva a více dokumentů ✓ Termín vyhotovení 14 pracovních dnů

Soudní překlad / 750 Kč

Cena je za jednotku Normostrana

Cizí listiny, které mají být použity v České republice, ověřují orgány příslušného státu a zastupitelský úřad České republiky v příslušném státě. V určitých případech může být cizí listina ověřena též Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Veřejné listiny, které byly vydané na území jiného státu a považují se za právoplatné v daném místě, mohou se považovat za veřejné listiny také na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

Občan se obrací na zastupitelský úřad v záležitostí vydání veřejných listin na základě Haagských úmluv o civilním řízení, které umožňují konzulární styk. „Rozdíl proti diplomatickému styku je v tom, že MZV ČR předá dožádání příslušnému českému konzulárnímu úřadu (konzulární oddělení českého zastupitelského úřadu). Ten předá dožádání podle haagských úmluv o civilním řízení orgánu označenému příslušným smluvním státem. Urychlení je v tom, že odpadá postoupení dožádání úřadu pro zahraniční věci cizího státu.”

VELVYSLANECTVÍ ČR VE VÍDNI

Adresa: Penzinger Straße 11-13
1140 Vienna
Web: http://www.mzv.cz/vienna
Telefon: +43 1 899 58 111

E-mail: vienna@embassy.mzv.cz

Apostila, ověření listin z Rakouska

Apostila Rakousko
Naši klienti jsou pro nás důležití

Občan s českým občanstvím žijící v zahraničí žádá zastupitelský úřad ve věcech soukromých – vystavování veřejných listin. Zastupitelský úřad má také pravomoc uzavírat právoplatné manželství občana České republiky v zahraničí na konzulátu a v případě smrti vyřizuje vystavení úmrtního listu a zprostředkování kontaktu s Českou republikou. Proces zjednodušuje a urychluje proceduru a je celkově dílčím prvkem v legislativní soustavě.

Logotyp Apostila 1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o podpoře volného pohybu občanů Nařízení, směrnice ze strany Evropské unie, kde máme „od 16. 2. 2019 platí, že v členských státech EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (tzv. nařízení o veřejných listinách). Tato právní úprava má v rámci Evropské unie přednost před úpravou ve dvoustranných smlouvách a v haagské Úmluvě o Apostile (č. 45/1999 Sb.).

Postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice

Listiny vydané soudy a úřady v cizině, veřejné listiny veřejné, se považují za veřejné listiny i na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění.

Pro použití v České republice musí být taková listina opatřena vyšším ověřením superlegalizací

zastupitelského úřadu ČR, který je akreditován pro stát, jehož orgán listinu vystavil. Výjimka platí pro listiny vystavené orgány státu: 1.    se kterým má Česká republika uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu. Seznam těchto smluv lze nalézt na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR  nebo 2.   který je smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin  ze dne 5. října 1961 (viz vyhl. MZV č. 45/1999 Sb.).  Info zdroj MZV ČR.
logo apostila 30 procent 1

#Veřejná listina#apostila#legalizace#vidimace#ověření listin#soukromá listina#mezinárodní právo#soukromé právo#procesní právo#soudní překlad#soudní překladatel#vyšší ověření listiny#apostilizace# superlegalizace#