Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Apostila v jednom pracovním dni

Volejte +420 296 348 348 - 602 276 400 - 602 276 100

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Registr obyvatel je jedním ze čtyř základních registrů České republiky, který slouží ke sdílení dat ve veřejné správě. Obsahuje referenční údaje o občanech a cizincích s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky. Orgán veřejné moci využívá údaje označené za referenční, aniž by ověřoval jejich správnost a požadoval jejich doložení. Referenčními údaji registru obyvatel jsou:
 • jméno/a,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • místo a okres/stát narození,
 • adresa místa pobytu,
 • doručovací adresa,
 • státní občanství,
 • datum úmrtí,
 • místo a okres/stát úmrtí,
 • datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
 • číslo elektronicky čitelného občanského průkazu a čísla cestovních pasů občanů České republiky; u cizinců číslo elektronicky čitelného povolení k pobytu, pobytového nebo vízového štítku,
 • identifikátor zpřístupněné datové schránky fyzické osoby.
Výpisem údajů z registru obyvatel se rozumí právo fyzické osoby zažádat si o poskytnutí údajů, které jsou o ní v registru obyvatel vedeny.

Jste občan nebo cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky starší 15 let a chcete získat výpis údajů, které jsou o vás v registru obyvatel vedeny.

O výpis údajů z registru obyvatel je dále oprávněn zažádat:

 • zmocněnec fyzické osoby starší 15 let, který jedná na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
 • zákonný zástupce, který jedná za osobu mladší 15 let,
 • člen domácnosti, který jedná na základě oprávnění k zastupování, jež bylo schváleno soudem,
 • opatrovník fyzické osoby, jejíž svéprávnost byla omezena.

Společnosti, kterým poskytujeme služby legalizace