Notářské zápisy

Notářský zápis označuje veřejnou listinu sepsanou notářem, která má vyšší právní sílu než listina běžná. Nejčastější ujednání notářských zápisů jsou smlouvy, dále se vyžadují notářské zápisy pro osvědčení právně-významné skutečnosti či notářské zápisy o rozhodnutích orgánů právnických osob (nejčastěji obchodních společností).

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NOTÁŘSKÝCH ZÁPISECH

Ve formě notářského zápisu můžete sepsat většinu smluv, či jednostranných právních úkonů. Pro některé tipy smluv je forma notářského zápisu povinná. Existují případy, kdy lze notářský zápis doporučit, byť není povinný ze zákona, jedná se zejména o závět, vydědění, úpravy soužití (výpůjčky nájmy, aj.) s osobou na kterou je vedena exekuce.

Smlouva ve formě notářského zápisu je povinná:

 • při modifikaci společného jmění manželů
 • založení s.r.o., a.s., evropské společnosti
 • dohodě o přímé vykonatelnosti závazků
 • právní úkony těch, kteří nemohou číst a psát
 • zástavní smlouva na věci movité a nemovitosti nezapisovaní do katastru nemovitostí
 •  listina o ustanovení správce dědictví
 • ostatní případy, kdy tak předepisují právní předpisy.

Notář osvědčuje různé procesy, skutkově děje, prohlášení a stav věcí, a tomto sepisuje notářské zápisy.

Nejčastější tipy notářských osvědčení:

 • osvědčení o tom, že někdo něco prohlásil
 • osvědčení o průběhu jednání orgánů právnických osob, zejména o průběhu valných hromad
 • osvědčení o stavu věci
 • osvědčení o losování

Jedná se o speciální notářský zápis podle § 80 a notářského řádu. V praxi se jedná zejména o notářské zápisy o rozhodnutí valných hromad s.r.o. i a.s.

Notářský zápis je možné sepsat mimo jiné o těchto následujících rozhodnutích:

 • odvolání a jmenování jednatele, člena představenstva, či dozorčí rady
 • o zvýšení, či snížení základního kapitálu
 • o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny, popřípadě stanov, zejména změna názvu společnosti, změna sídla, či změna předmětu podnikání
 • o rozdělení obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • o schválení převodu obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • o zrušení společnosti s likvidací
 • o schválení fúze, rozdělení, či jiných druhů přeměn
 • o schválení ovládací smlouvy

DRUHY NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ

Notářské zápisy (s originálními podpisy notáře i účastníků) se ukládají v notářské kanceláři notáře, který je sepsal. Účastníkům se vydávají stejnopisy notářského zápisu, které obsahují stejný text jako vlastní notářský zápis, jakož i opisy (kopie) všech příloh notářského zápisu, a dále doložku ověřující shodu stejnopisu s notářským zápisem. Stejnopisy jsou v záhlaví první strany označeny nápisem „STEJNOPIS“ NZ (provedeným zpravidla razítkem nebo tiskem). Pro notářský zápis se používá zkratka NZ.
NOTÁŘ