Překlad diplomu

Tzv. “nostrifikace” je proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jako rovnocenného s vysokoškolským vzděláním

získaným v České republice.

Uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR, tzv "NOSTRIFIKACE"

Nostrifikace diplomu 1

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (tzv. nostrifikace) je procedura akademického uznávání jednotlivého konkrétního zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získaného žadatelem, tj. absolventem zahraniční vysoké školy; procedura představuje správní řízení vedené na základě žádosti podané žadatelem podle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Termín kvalifikace v tomto řízení označuje přímo diplom či jinak nazvaný oficiální doklad o dosaženém zahraničním vysokoškolském vzdělání v souladu s definicí podle Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu, č. 60/2000 Sb. m. s. (Lisabonská úmluva), termín kvalifikace zde neznamená tzv. odbornou způsobilost. Vysokoškolská kvalifikace (tj. diplom) je veřejnou listinou státu, jehož jménem byl vydán. Zahraniční vysokoškolské kvalifikace jsou v České republice platné bez dalšího. Výslovné uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ve smyslu zákona o vysokých školách lze vyžadovat pouze tehdy, pokud tak stanoví zákon. V řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se nejedná o profesní uznávání, tj. nejedná se o uznání vzdělání pro výkon tzv. regulovaných profesí, jako je např. učitel, lékař, advokát, architekt a dále (k tomu více zde). Samotná nostrifikace nedává oprávnění k výkonu regulované profese. Uznávání odborných kvalifikací pro výkon regulovaných profesí se řídí zvláštními právními předpisy – pro podrobnosti k uznávání odborných kvalifikací je třeba se obrátit na příslušný regulační orgán. Seznam uznávacích orgánů pro uznávání odborných kvalifikací pro výkon regulovaného povolání zde.

Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)

je vydáván v souladu s §57 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, centrálně jako jednotný výstup z Informačního systému UK. Byl sestaven podle modelu vytvořeného Evropskou komisí, Evropskou radou a organizacemi UNESCO/CEPES a na základě praktických zkušeností získaných z doporučení vysokých škol, které se tvorbou dodatku zabývají již několik let. Popisuje podstatu, úroveň, obsah, souvislosti a postavení typu studia, která byla úspěšně absolvována a jejichž výsledkem bylo získání kvalifikace. Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci. Lze ho používat pro národní i mezinárodní účely k usnadnění akademického i profesního uznání a mobility. Je koncipován jako věcný dokument, který neposuzuje hodnotu vzdělání a neposkytuje stanovisko o jeho ekvivalenci. Dodatek k diplomu je vydáván jako dvojjazyčný dokument (česko-anglický), automaticky a zdarma všem absolventům.

Legalizace

V praxi: student pro složení svých zkoušek

potřebuje soudního tlumočníka.

Tlumočník musí být předem informován o předmětech a náročnosti skládaných zkoušek. Tlumočník se připraví na zkoušky po jazykové stránce, není rádcem, pouze přísedícím tlumočníkem.

Informační údaje

Informace Magistrátu hl. města Prahy, odbor školství – uznání mezinárodního diplomu a také kontaktní údaje.

Legalizace – ověření dokladů o vzdělání v ČR pro zahraničí, překlady diplomů

Informace týkající se ověřování základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání.

Ověřování základního, středního a vyššího odborného vzdělání Doklady o základním, středním a vyšším odborném vzdělání vydané školami zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení v České republice ověřuje (legalizuje) za účelem jejich použití v zahraničí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy na adrese Karmelitská 529/5, Praha 1.
Soudní překlad

Přeložíme Vám diplomy a vysvědčení, úřední dokumenty, plné moci, lékařské zprávy a další dokumenty. Shodu překladu s původním textem potvrzuje přiložená doložka s razítkem soudního překladatele. Překlady s razítkem jsou důležité pro soud nebo jiné státní instituce.

  • úplná shoda s původním textem a razítko soudního tlumočníka pro státní instituce a soudy.
  • Správná terminologie s ohledem na účel překladu
  • Soudní překladatelé jsou jmenováni v souladu se zákonem č.354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
Preklad diplomu

Bližší informace

Kontakt na MŠMT:

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy – 22, tel. +420 234 811 703, e-mail: legalizace@msmt.cz

apostila vypis obchodni rejstrik 1 1Apostila na výpis obchodního rejstříku
Apostila zahranici 1 1Apostila dokumentů ze států sousedících s ČR
Apostila z Azerbajdzanu 1 1


Apostila na dokument z Ázerbájdžánu

Překládáme pro ....