Co je dobré vědět o Superlegalizaci?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

►  Matriční dokumenty (rodné, oddací listy; úmrtní list, způsobilost);

  Veřejné rejstříky (výpisy z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku);

►  Jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť);

►  Obchodní listiny (notářské zápisy, společenské a zakladatelské listiny);

►  Certifikáty o praxi, zaměstnání (potvrzení o vykonané praxi, výkonné službě);

►  Registr obyvatel (výpis údajů o obyvatelstvu, evidence obyvatel/narození);

►  Diplomy a dodatky k diplomu (maturita, vysvědčení, VŠ diplomy);

►  Prohlášení o náboženské víře (křestní list, církevní sňatky);

►  Plnou moc (čestné prohlášení, formuláře a certifikáty);

►  Finanční zprávy; Daňový domicil, daňové přiznání);

►  Zdravotní výkazy (určení otcovství, lékařské zprávy);

recko
Recko

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.

  • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
APOSTILA