FAQ - Apostila

Úmrtní list je matriční doklad, který potvrzuje úmrtí člověka. Budete ho potřebovat pro vyřízení dalších práv a povinností. Nemusí existovat jen jeden úmrtní list. Každý, kdo potřebuje úmrtní list zemřelého, aby si mohl vyřídit další svá práva a povinnosti, si může zažádat o druhopis. Za druhopis zaplatíte 100 Kč.

ÚMRTNÍ LIST

Umrtni listPodle definice uvedené v zákoně se jedná o matriční doklad, který potvrzuje úmrtí občana. Má svou standardizovanou podobu a obsahuje tyto údaje:

 • jméno a příjmení zemřelého
 • datum narození zemřelého
 • místo a datum úmrtí
 • místo trvalého pobytu v době smrti
 • informaci o manželovi nebo manželce zemřelého

Úmrtní list vždy vydává matriční úřad, v jehož obvodu osoba zemřela, byla nalezena, případně vyložena z dopravního prostředku (kde osoba zemřela). Tento matriční úřad nejprve obdrží od lékaře list o prohlídce zemřelého, případně rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Poté provede zápis do knihy úmrtí. Na základě tohoto zápisu je poté možné vydat blízkým zemřelého úmrtní list.

V případě, že osoba zemřela v zahraničí, je třeba požádat na jakémkoli matričním úřadě v ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí o zápis do knihy úmrtí. Tento zápis poté provádí zvláštní matrika v Brně.

Matriční úřad vydá úmrtní list:

 • manželovi nebo manželce
 • rodičům, prarodičům, vnukům nebo pravnukům, sourozencům
 • zplnomocněným zástupcům fyzické osoby, které se zápis týká (zemřelý)
 • osobě, která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu

Podle zákona má nárok na vydání úmrtního listu také:

 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávních celků

Vystavení úmrtního listu

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu (rodný, oddací nebo úmrtní list) zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může Vám matriční úřad vydat jeho druhopis.

Kam se obrátit

Specialista apostila

Jsme specialisté na apostilu.

 

S námi ji získáte bez starostí. Chcete ověřit veřejnou listinu pro účely použití v zahraničí? 

Překládáme pro ....