VÝPIS TRESTNÍHO REJSTŘÍKU

.

Vypis trestsni rejstrikCzechPoint

Žadatel o výpis z Rejstříku trestů musí mít platný doklad totožnosti. Výpis lze vydat i cizincům. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

Žadatel může požádat, aby do výpisu byly zahrnuty také údaje z Rejstříku trestů z jiného členského státu EU, v němž žadatel pobýval.

Správní poplatek 100,-kč bez ohledu na počet stran.

Online přes CzechPOINT@home – na stránkách veřejné správy si lze zažádat online a bez poplatků. Faktem ovšem je, že tato možnost není zas tolik přístupná pro průměrného člověka, protože vyžaduje vlastnit datovou schránku.

Výpis z evidence Rejstříku trestů vyhotovený notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému na pracovištích Rejstříku trestů.

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výstupu z evidence Rejstříku trestů ČR, včetně DPH 21%, činí 60,- Kč.

Notář je oprávněn vydávat rovněž ověřené výstupy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku a výpisy z dalších informačních systémů veřejné správy.

Překládáme pro ....