Úřední překlady diplomů

Připravíme pro Vás rychle, kvalitně a profesionálně  soudní/úřední překlad diplomů, certifikátů, vysvědčení do jakéhokoliv světového jazyka,

Jedná se o překlady se soudním ověřením, které jsou právně legislavně ČR i zahraničí.

Volejte! Non-stop

JSV volejte

Druhy diplomů

  • Středoškolské vzdělání – maturitní vysvědčení.

Maturitní vysvědčení – z originálu se vyhotoví notářsky ověřená kopie, a sváže se se soudním překladem.

  • Vysokoškolské vzdělání – diplomy

Lékařské diplomy jsou vystaveny v latinském jazyce, soudní překlady přímo z latina – ENG/FJ/NJ/PL. Diplomy pro zdravotní sestry a pracovníky ve zdravotnictví – vystavuje ministerstvo zdravotnictví verifikaci a před soudním překladem musí projít legalizací. Diplomy vydané ještě za ČSFR (před rokem 1993) také procházejí legalizací a posléze soudním překladem – Ministerstvo školství. Vysokoškolské diplomy obsahují dodatek, tzn. včet.

  • Vyšší VŠ vzdělání – akreditace
  • Certifikáty a jiné vysvědčení

Legalizace - superlegalizace - nostrifikace diplomů a vysvědčení

Nostrifikace je úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Typicky se nostrifikace používá při rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo i vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání. V praxi: student potřebuje pro složení svých zkoušek soudního tlumočníka. Potřebujeme předem výpis předmětů, ze kterých se zkouška bude konat a v jaké délce. Tlumočník se připraví na zkoušky, ale není rádcem, pouze přísedícím tlumočníkem. Informace Magistrátu hl. města Prahy, odbor školství – uznání mezinárodního diplomu a také kontaktní údaje. Žádost k Uznání zahraničního vzdělání.
Email
Print
WhatsApp