Jazykové korektury textu a jejich techniky

Když něco napíšeš, přečti si to po sobě,“ slýchávali jsme už od našich babiček. Měly pravdu, ty dobré ženy. Důkazem budiž existence korektur textů, které patří k nejdůležitějším, přitom k nejvíce podceňovaným operacím při tvorbě kvalitního překladu. Jejich cílem je zajistit přehlednost a čitelnost realizovaného textu.

Konkrétní podoba korektury (kontroly a opravy) textu záleží na jeho typu a účelu jeho dalšího použití. Vybírat lze z celé palety korektorských technik.

První korektura překladatelem

Úplně první korekturu textu dělá vždy samotný překladatel. Přečte si ho na monitoru, provede automatickou kontrolu pravopisu a znovu si ho přečte vytištěný na papíru.

Korektura „quality assurance“

Korektura v rámci QA (quality assurance – systém zajištění kvality) se zaměřuje na nepřeložené části textu, chyby v pravopisu, nejednotnou terminologii či odchylky ve formátu textu. Důležité je, že kontroly se realizují s podporou počítače.

Korektura druhým překladatelem

Tzv. srovnávací korektura se zaměřuje především na věcnou správnost a přesnost překladu. Provádí ji druhý, nezávislý překladatel. Korektura druhým překladatelem tvoří povinnou součást překladů realizovaných dle normy ČSN/EN 15038.

Korektura rodilým mluvčím

V případě korektur není rodilý mluvčí jen osoba, která se narodila a vyrostla v příslušné zemi (regionu), ale také perfektně jazyk a jeho gramatiku i stylistiku ovládá. V případě odborných textů musí mít v malíku ještě příslušnou terminologii. V ideálním případě by se mělo jednat o odborně vzdělaného korektora. Výsledkem korektury je text, který gramatickou správností a stylistickou podobou odpovídá textu, který by rodilý mluvčí sám vytvořil.

Základní jazyková korektura

Skládá se z kontroly pravopisu a primární stylistické úpravy. Měla by odhalit překlepy, gramatické chyby, neobratné formulace či špatnou interpunkci. Využívá se nejčastěji a především pro jednodušší, nepříliš rozsáhlé texty.

Podrobná gramatická korektura

Podrobnou pravopisnou korekturu provádí odborník na gramatiku příslušného jazyka. Cílem je text bez jediné chybičky (od překlepů přes tvarosloví až po interpunkci), za který by univerzitní profesor udělil jedničku s hvězdičkou.

Detailní stylistická korektura

Stylistická kontrola se zaměřuje na slovosled, přijatelnou délku vět, správný výběr slov, bohaté lexikum a na celkové vyznění textu. Slohový korektor odstraňuje nesrozumitelné a nepřehledné pasáže, slovesnou neobratnost, jazykový nevkus a stylovou nevyváženost.

Odborná korektura

Kontrola speciální terminologie, odborných výrazů a porovnání s referenčními texty, to vše se skrývá za odbornou korekturou. A navíc i posouzení textu z pohledu jeho dalšího použití, objasnění neznámých zkratek a upozornění na výrazy, které se běžně nepřekládají.

Korektura logiky textu a faktů

Text musí dávat smysl. To má na starosti logická korektura: odhalí neladící či dokonce protiřečící si věty, odstavce a jiné pasáže textu. Jejím cílem je též upozornit na sporné, zavádějící či zcela nepravdivá tvrzení.

Typografická korektura

Gramaticky a stylisticky správně napsaný text se nemusí číst dobře, pokud se u něj nedodržuje správná typografie. Jedná se o závorky, mezery, lomítka, pomlčky, uvozovky, ale i o použití tučného písma nebo kurzívy, správného ukončení stránek atd.

Technická korektura

Technická korektura se zaměřuje na kontrolu řazení stránek, kompletnosti příloh, čitelnosti textu, řazení kapitol a další technické náležitosti. Hodně se podobá předtiskové korektuře.

Předtisková korektura

Závěrečná kontrola textu před tiskem (publikací na internetu) se nazývá předtisková (předpublikační) korektura. Zaobírá se chybným rozdělením slov na konci řádků, špatně použitými znaky a znaménky, nedostatečnými (či naopak nadbytečnými) mezerami nebo nesprávně vloženými obrázky.