Plná moc – Apostila Černá Hora, veřejné listiny, legalizace a ověřování listin do zahraničí.

Apostila

je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka. Ročně je vydáno až 10 mil.Apostil.

Černá Hora ratifikovala smlouvy Haagske úmluvy 30.01.2006, stal se členem ke dni 30.01.2007.

Monte Negro

Haagská úmluva o Apostile/ zkratka HCCH.

Pro zjednodušení procedury legalizace dokumentů byla v nizozemském Haagu 5.října 1961 podepsána Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva, či Úmluva o Apostile) v platnost dne 16. 3. 1999 a vyšla pod číslem 45/1999 Sb.  Oficiální české dokumenty určené k předložení úřadům státu, jenž je členem Haagské úmluvy, se ověřují pomocí speciální doložky, tzv. „apostille“. Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka.

Seznam členských státu najdete zde
Ratifikace, a dvoustranné mezinárodní dohody zde
Souhrnná publikace o Apostile HCCH PDF

Občanskoprávní plná moc

Hmotněprávní úpravu zastoupení na základě plné moci najdeme v novém občanském zákoníku v souladu s § 441 hovoří o možnosti nechat se při právním úkonu zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Za tímto účelem zmocnitel udělí plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc je tedy právním úkonem, jímž zmocnitel vůči třetí osobě prohlašuje, že zmocněnec je oprávněn jej v určitém rozsahu zastupovat. Plná moc nezakládá, nýbrž osvědčuje existenci právního zastoupení. Vnitřní vztahy mezi zmocněncem a zmocnitelem upravuje již zmíněná dohoda o plné moci. Ke vzniku řádného zastoupení tedy občanský zákoník vyžaduje existenci dvou právních skutečností, a to dohodu o plné moci a plnou moc samotnou. NOZ nevyžaduje, aby podpisy na plné moci byly úředně ověřeny. V naší praxi je nutnost podepsání plné moci zmocnitelem a úředně ověřit podpisy. Pokud se jedná o zahraniční osobu žijící v České republice, musí mít trvalý pobyt či trvalé bydliště na území České republiky.
APOSTILA