Tipy na Apostilu

Apostila

je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka. Ročně je vydáno až 10 mil.Apostil.

Haagská úmluva o Apostile/ zkratka HCCH.

Pro zjednodušení procedury legalizace dokumentů byla v nizozemském Haagu 5.října 1961 podepsána Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva, či Úmluva o Apostile) v platnost dne 16. 3. 1999 a vyšla pod číslem 45/1999 Sb.  Oficiální české dokumenty určené k předložení úřadům státu, jenž je členem Haagské úmluvy, se ověřují pomocí speciální doložky, tzv. „apostille“. Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka.

Seznam členských státu najdetezde
Ratifikace, a dvoustranné mezinárodní dohodyzde
Souhrnná publikace o Apostile HCCHPDF
Akademická práce – Legalizace veřejných listin pro účely jejich použití v zahraničíPDF

Ověřování listin do zahraničí podle českého práva

Podle zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, „ZMPS“ v souladu s ustanovením § 62 připojí ministerstvo na žádost účastníka své vyšší ověření. Novelizace zákona o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb., odráží praxi a současně zakazuje legalizaci prostých kopií § 109. Na podkladě starého zákona stanoveného v § 62 o ověřování veřejných listin postupy moc nevyjasňuje.

Apostila 01 1
Apostila 02 1
Apostila 03
heart

Matriční doklady

V souladu s § 4a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, lze ověřit tyto matriční doklady: (i) rodný list (ii) oddací list (iii) úmrtní list (iv) doklad o partnerství (v) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vi) vysvědčení ke vstupu do partnerství

Originály matričních dokladů vydané příslušným matričním úřadem dle místa narození v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Kraje CR
Vaše matriční dokumenty – Rodný list a Způsobilost k uzavření manželství, určených ke svatbě nesmí být starší než 6 měsíců (některé země mají limitaci 3 měsíce). Hlídejte si data vydání, nebo si vyžádejte aktualizovaný duplikát. Matriční dokumenty vydané na území České republiky, pokud jdou na ověření – legalizaci do zahraničí (mimo země EU) musí mít razítko Krajského úřadu. V České republice máme 14 krajů (resp.Praha jako samostatný územní celek).
Na ministerstvo zahraničních věcí se obracíme s legalizací matričních a zdravotních dokladů, obchodních listin, smluv a ujednání, listin ekonomického a finančního rázu, patentů a podobných dokumentů. Ministerstvo zdravotnictví ověřuje veřejné listiny týkající se zdravotnického a hygienického sektoru. Typicky se jedná o listiny osvědčující vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků a také o potvrzení k vývozu do zemí mimo EU pro potraviny, kosmetické prostředky a předměty (materiály) určené pro styk s potravinami. Do kompetence ministerstva financí patří legalizace listin vydaných finančními orgány. Do této skupiny dokumentů se řadí především daňový domicil (vyjadřuje vztah daňového subjektu k danému státu). Obchodní listiny jako faktury a osvědčení o původu zboží musí potvrdit nebo vidimovat Hospodářská komora ČR.
legalizace
  • Listiny, které budou použity na území jiného státu, podepisuje výhradně jen notář nebo notářský kandidát.


Ministerstvo školství se zabývá legalizací školních dokumentů a nostrifikací diplomů. Uznává vzdělání od základních škol po vyšší odborné školy i vysokoškolské vzdělání (ze zahraničí pro ČR). Podobnou úlohu zastává ministerstvo obrany, které v sekci vzdělávací politiky ověřuje a legalizuje vysokoškolské diplomy vydané na vojenských školách.

Ministerstvo kultury má na starosti ověřování křestních listů a jiných církevních listin, které jsou nutné k církevnímu sňatku. První krok ovšem tvoří písemná žádost ministerstvu kultury vystavit z rejstříku právnických osob výpis církevní společnosti, která křestní list vydala.

Nejširší repertoár apostilizovaných dokumentů spravuje ministerstvo spravedlnosti. Zahrnuje listiny vydané justičními a notářskými orgány, výpisy z trestního rejstříku a výpisy z obchodního rejstříku. Proto je nezbytné dopředu rezervovat termín ověření.

APOSTILA