Aghlabidové, vícehlásky a další zajímavosti z maltštiny

Obyvatelé krásného a turisty vyhledávaného ostrova Malta, který se rozkládá mezi pobřežím Afriky a Sicílie, používá dva úřední jazyky. Kromě maltštiny také angličtinu, neboť území až do roku 1964 patřilo Velké Británii. My se teď však podíváme na zoubek právě maltskému jazyku.

V turisticky vyhledávaných lokalitách se na Maltě sice anglicky dorozumíte, ale na venkově se mluví jen maltsky. A tento jazyk je pro našince opravdu velice těžký, protože má řadu kořenů v arabštině. Právě Arabové (dynastie Aghlabidů ji zvala Maltacheum) si totiž v 9. století Maltu podrobili.

Historie maltského jazyka a jeho základní vlastnosti

Maltština jako jediný evropský jazyk patří spolu s arabštinou a hebrejštinou mezi semitské jazyky (samostatná podskupina afroasijských jazyků). Zároveň představuje jedinou semitskou řeč, která používá latinskou (a nikoliv arabskou) abecedu, obohacenou o několik vlastních písmen.

Přestože si tedy jazyk zachoval semitský charakter, došlo k jeho obohacení o mnoho nových slov převzatých z francouzštiny, italštiny, španělštiny a angličtiny. Zajímavostí je, že několik století se maltština používala výhradně pro ústní komunikaci. V psané podobě se začala objevovat až na počátku minulého století.



Maltština působí velice libozvučně a měkce, ale je poměrně složitá. Vedle základních hlásek totiž její abeceda obsahuje mnoho dvojhlásek i skupin více hlásek, které mají zcela specifickou výslovnost, často velmi blízkou arabštině. Maltská abeceda navíc disponuje i několika specifickými znaky, například ġ, ċ, ż a ħ (na první pohled prakticky nerozluštitelnými).

Slovní zásoba maltštiny a její dvě varianty

Co se týká slovní zásoby, vliv arabštiny není tak silný. Semitský původ má asi jen 40 procent slov, patří však mezi ně ta nejpoužívanější. Zbylých 60 procent má své kořeny v italštině a v poslední době především v angličtině. Výsledkem je docela výživný guláš.

V současnosti se rozeznávají dvě varianty maltského jazyka. Maltština vzdělané a střední společenské vrstvy se používá především v hlavním městě Vallettě. Pro tuto verzi je typické časté přepínání mezi maltštinou a angličtinou. S druhou variantou se lze setkat spíše v zemědělských a průmyslových oblastech, je konzervativnější a udržuje se v ní větší slovní zásoba arabského původu.